Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, #1) Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

ISBN:

Published: 2010

Paperback

416 pages


Description

Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, #1)  by  Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, #1) by Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος
2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 416 pages | ISBN: | 3.57 Mb

Το παρόν έργο αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.Ο πρώτος τόμος του Εγχειριδίου εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτήςMoreΤο παρόν έργο αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.Ο πρώτος τόμος του Εγχειριδίου εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου.

Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.Εκτός των απαραίτητων νομοθετικών και νομολογιακών επικαιροποιήσεων επί όλων των κεφαλαίων του Εγχειριδίου, στον πρώτο τόμο ενημερώθηκε πλήρως το κεφάλαιο των κανόνων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και ενσωματώθηκαν όλες οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας με το Ν 3671/2008.

Επιπλέον στα κεφάλαια για τα Περιφερειακά Όργανα του Κράτους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υιοθετήθηκαν και παρουσιάζονται οι σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επίσης αξιοσημείωτες αλλαγές που επήλθαν με το Ν 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» έχουν ληφθεί υπόψη στο κεφάλαιο για τη Διοικητική Σύμβαση.Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων.

Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης.Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της.Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της.

Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης.Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τα Κεντρικά όργανα του Κράτους, τα Περιφερειακά όργανα του Κράτους και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου και έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη) .

Τέλος σε ξεχωριστό κεφάλαιο εξηγείται το μόρφωμα των Δημόσιων Νομικών Προσώπων Ειδικών Σκοπών και ερμηνεύονται οι αρχές τους και οι κατηγορίες τους. Συγκεκριμένα τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ειδικών Σκοπών διακρίνονται σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας και οι ανάδοχοι «παραχωρηθείσης» δημόσιας υπηρεσίας.Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, #1)":


naturphoto.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us